Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Ατομική Συμβουλευτική παρέχεται μέσω προσωπικών συναντήσεων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού με του επωφελούμενους, κατόπιν συνεννόησης με τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Διασύνδεσης. Για να κλείσετε το ραντεβού σας με τον αρμόδιο σύμβουλο ακολουθείτε τα εξής απλά βήματα:

(α) Επισκέπτεστε την κάτωθι ηλεκτρονική φόρμα και υποβάλλετε το αίτημά σας από εδώ. 

(β) Το αρμόδιο στέλεχος της ομάδας διοικητικής υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δώσετε για να σας ενημερώσει για την ημέρα, την ώρα και τον σύμβουλο με τον οποίο θα έρθετε σε επικοινωνία. Θα σας σταλεί ενημερωτικό μήνυμα για τη συνάντηση σας η οποία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Η διαδικασία της ατομικής συμβουλευτικής ακολουθεί τις κάτωθι βασικές αρχές:

(α) Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Μοντέλου Επαγγελματικού Σχεδιασμού

Κατά τη συνεργασία των ενδιαφερομένων με τα στελέχη του Γραφείου, θα εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επαγγελματικού σχεδιασμού, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική/ επαγγελματική απόφαση, μέσω μιας πολυεπίπεδης διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει στάδια, τα οποία είναι δυνατόν να διανυθούν στη διάρκεια μίας ή περισσοτέρων συνεδριών. Τα στάδια αυτά καλύπτουν την οικοδόμηση μιας υγιούς και αμφίδρομης σχέσης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου, τη διάγνωση αναγκών και την οριοθέτηση στόχων, τη διερεύνηση, τη συστηματοποίηση και τη γόνιμη αξιοποίηση στοιχείων για τον εαυτό και το περιβάλλον, την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων, την κατάρτιση σχεδίου δράσης, την υιοθέτηση του σχεδίου δράσης και, τελικά, την αξιολόγηση του σχεδίου μέσω μιας διεργασίας αδιάλειπτης παρακολούθησης (followup).

(β) Σεβασμός και Αποδοχή της Προσωπικότητας του συμβουλευόμενου

Ανεξάρτητα από τη μορφή της συνεργασίας (ατομική ή ομαδική), οι συμβουλευόμενοι θα παρακινούνται από τους συμβούλους να αξιοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους, να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία και να αναπτύξουν δυναμική στάση απέναντι στα δεδομένα της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, όλες οι τεχνικές που θα εφαρμόζονται στηρίζονται στον σεβασμό και την αποδοχή της προσωπικότητας καθενός, εστιάζουν στην προοπτική κάθε ατόμου και προκαλούν το ενδιαφέρον και την αλληλεπίδραση όλων των μελών της εκάστοτε ομάδας με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων και αλληλοδιδακτικών τεχνικών (peertopeer). Το υλικό που θα διανέμεται θα είναι εύχρηστο και θα ποικίλλει ανάλογα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, αλλά και το περιεχόμενο της συνάντησης.

(γ) ΕξατομίκευσηΕχεμύθεια και τήρηση της εμπιστευτικότητας

Κατά την πραγματοποίηση των συμβουλευτικών συνεδριών, θα επιδιώκεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε ατομική και ομαδική βάση, οι οποίες καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες των ωφελούμενων για καθοδήγηση και πληροφόρηση σχετικά με συνιστώσες της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής ζωής. Η συμβουλευτική διαδικασία θα βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές, όπως η εξατομίκευση της παρέμβασης, λόγω  της μοναδικότητας του εκάστοτε ωφελούμενου και των αιτημάτων που διατυπώνει, η εμπιστοσύνη στις ικανότητες και το δυναμικό καθενός, η αναγνώριση της αυτονομίας, αλλά και της ευθύνης που φέρει κάθε συμβουλευόμενος για τις επιλογές του, καθώς και η εχεμύθεια και η τήρηση της εμπιστευτικότητας των υπό συζήτηση θεμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο