Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες Απορρόφησης

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων  εκπονεί μελέτες ή / και έρευνες πεδίου (surveys, focus groups) σε σχέση με τις συνθήκες απασχόλησης των αποφοίτων του, για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σπουδών με την χρήση κοινών ερωτηματολογίων και μεθοδολογιών, στα πρότυπα που αναπτύσσει η ΕΘΑΑΕ, ώστε αυτά να επιβεβαιώνουν την ιδρυματική και εθνική προστιθέμενη αξία τους. Προγραμματίζεται  η δημιουργία τριών ετήσιων Ιδρυματικών Μελετών για την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του ΕΚΠΑ. Επιπροσθέτως, θα δημιουργηθεί σε επίπεδο κάθε τμήματος και προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μία τουλάχιστον μελέτη για την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του και την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που αποκτά ο φοιτητής και αξιοποιεί στην αγορά εργασίας.

Η εταιρεία συμβούλων θα αναλάβει τη σύνταξη των μελετών τόσο σε επίπεδο ιδρύματος όσο και σε επίπεδο Τμημάτων και το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την Διοίκηση του Ιδρύματος και των Τμημάτων θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα και τα πορίσματα που θα προκύψουν.

Οι συγκεκριμένες μελέτες:

1.      είναι περιοδικές και συνδυάζονται με έρευνες πεδίου (surveys, focus groups),

2.      αποτυπώνουν τις συνθήκες απασχόλησης των αποφοίτων του Ιδρύματος  και

3.      προβαίνουν σε αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σπουδών και σε τεκμηρίωση των σχετικών κρίσεων, με τη χρήση ερωτηματολογίων και μεθοδολογιών.

 Τα βασικά εργαλεία για την εκπόνηση της μελέτης είναι:

1.      Δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης

2.      Πληροφορίες και στοιχεία που θα δώσουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου

3.      Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας

4.      Ο καθορισμός είδους, ποσότητας και ποιότητας δείγματος

5.      Η αξιοποίηση της μεθόδου των ερωτηματολογίων (ανάλογα με τις τελικές απαιτήσεις της έρευνας),

6.      Η πραγματοποίηση συνεντεύξεων

7.      η αξιοποίηση των προηγούμενων μελετών των ετών 2007 & 2015 ως σημείων αναφοράς και εκτίμησης της τρέχουσας κατάστασης όπως αυτή θα αποτυπωθεί και

8.      Η επεξεργασία των διοικητικών δεδομένων

                                                                    Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων ΕΚΠΑ (2007)

 

Μελέτη σύνδεσης αποφοίτων ΕΚΠΑ (2015)

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο