Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση του ΕΚΠΑ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΚΠΑ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

1.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Το ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

 • Διεύθυνση Έδρας:   Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ. 10679
 • Τηλέφωνο:                 210 3689771
 • E – mail:                    dpo[at]uoa[dot]gr

2.  Ποια  προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το ΕΚΠΑ είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο ΕΚΠΑ σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, όπως:

 • Δεδομένα Ταυτότητας (Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή, Ημ. Έκδοσης)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Δημογραφικά δεδομένα (Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Ημ. Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αρ. Δημοτολογίου , Δημοτολόγιο)
 • Δεδομένα Υγείας (Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά πιστοποιητικά)
 • Βιογραφικά δεδομένα

Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, το ΕΚΠΑ ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.   

3.  Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με το Πανεπιστήμιο είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται
 • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
 • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
 • Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
 • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

Το ΕΚΠΑ μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

 • Με τη συγκατάθεσή σας
  • Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας
 • Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με το ΕΚΠΑ ή κατά την προσυμβατική διαδικασία
  • Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης
 • Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους φοιτητές και το προσωπικό μας.
  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, κλπ.).  
 • Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
 • Για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
 • Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, ως:
  • Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.
  • Για τη διαχείριση των  παραπόνων σας.
  • Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
  • Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

4.  Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε το Πανεπιστήμιο ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Το ΕΚΠΑ είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως:

 • Δημόσιους φορείς
 • Ανεξάρτητες αρχές

υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

5.  Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Το ΕΚΠΑ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον ανά περίπτωση νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

6. Καταγραφή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Cookies

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιστότοπός μας και οι σελίδες του χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Σκοπός των cookies είναι να κάνουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλέστερο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να βεβαιωθείτε ότι ενημερώνεστε κάθε φορά που τοποθετούνται cookies και για να μπορείτε να δέχεστε cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για να αποκλείσετε την αποδοχή cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, οι λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποθηκεύονται με βάση το άρθρο. 6 Κεφ. 1 του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει τα cookies για να εξασφαλίσει την τεχνικά δωρεάν και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Αν πρέπει να αποθηκευτούν άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση των μοτίβων περιήγησης), αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα Cookies στην Πολιτική Cookies

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος αυτού του ιστοτόπου και των σελίδων του συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησης σας επικοινωνεί αυτόματα σε εμάς. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε
 • Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Διεύθυνση URL παραπομπής
 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
 • Η ώρα της αίτησης του διακομιστή
 • Η διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται με βάση το άρθρο. 6 Κεφ. 1 του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνική απεικόνιση χωρίς σφάλματα και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής διακομιστή.

7.  Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στο ΕΚΠΑ εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
 • Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
 • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

8.  Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

 • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

 • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Το ΕΚΠΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του.  Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Το Πανεπιστήμιο θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον το ΕΚΠΑ ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Πανεπιστημίου και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

Το ΕΚΠΑ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία  αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το Πανεπιστήμιο δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά. 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παρακαλώ συμπληρώστε την Φόρμα Υποβολής Αιτήματος

9.  Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή  και έγινε  πριν  της ανάκλησής της.

10.  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία Space Hellas A.E με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Space Hellas A.E
Υπεύθυνη: κα Νάντια Λιάπη
Λεωφ. Μεσογείων 302, Χολαργός Αθήνα
Τηλ: 210 6504100
Email: dpo[at]uoa[dot]gr

11.  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Σας παροτρύνουμε να δείτε την Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο Πολιτική Ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο