Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Γραφείο Διασύνδεσης μέσω των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τους οποίους συνεργάζεται παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες και απόφοιτους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να συζητήσουν θέματα που άπτονται της χάραξης της μελλοντικής εκπαιδευτικής τους πορείας.

Η Πληροφόρηση αποτελεί, άλλωστε, έναν από τους βασικούς άξονες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αφού μέσω αυτής, της γνώσης του εαυτού και της γνώσης του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται η λήψης μίας απόφασης ρεαλιστικής και κατάλληλης για το άτομο.

Κύριο, λοιπόν, μέλημα της παρούσας υπηρεσίας, είναι οι επωφελούμενοι να αποκτήσουν, να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν πληροφορίες σε θέματα σπουδών.

Ειδικότερα, οι επωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για ζητήματα αναφορικά με τυχόν κατευθύνσεις που προσφέρονται στο επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών, για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (προϋποθέσεις εισαγωγής, περιεχόμενο, κλπ.) καθώς και για περαιτέρω ευκαιρίες εκπαίδευσης / μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο