Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Βασικός στόχος της στρατηγικής σύνδεσης των αποφοίτων του ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο, είναι η ανάπτυξη μιας συστηματικήςδια βίου αμφίπλευρης επωφελούς αλληλεπιδραστικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι επτά βασικοί άξονες της εν λόγω στρατηγικής που καλείται να υλοποιήσει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ είναι:

(1) Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του Ιδρύματος στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο: Η εν λόγω ενέργεια θα υλοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή διαδικασιών «ιχνηλάτησης» και καταγραφής μιας σειράς στοιχείων που αφορούν αφενός την επαγγελματική πορεία και εξέλιξη τους μέσα στο χρόνο, και αφετέρου την έρευνα για την χρησιμότητα που είχαν τα προγράμματα σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας.

(2) Η συνεχής ενημέρωση των αποφοίτων για τις δράσεις του Πανεπιστημίου (ενημέρωση από το ΕΚΠΑ στους αποφοίτους), και της πορείας και των επιτευγμάτων των αποφοίτων (ενημέρωση αποφοίτων προς το ΕΚΠΑ). 

(3) Η δημιουργία ενός «μητρώου» αποφοίτων που θα παρέχει πληροφορίες για την πορεία των αποφοίτων σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Το μητρώο αυτό, το οποίο θα εντάσσεται και θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης,  θα έχει τη μορφή μιας αναλυτικής βάσης δεδομένων και θα αποτυπώνει την επιστημονική και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του ΕΚΠΑ.

(4) Η δημιουργία μιας «ανθρώπινης» δεξαμενής που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε δράσεις του ΕΚΠΑ όπως η πρακτική άσκηση, οι δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, κ.ο.κ.

(5) Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και τεχνικών αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας, όπως η δημιουργία και συμπλήρωση ερωτηματολογίων και Surveys , η αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών newsletters, η τηλεφωνική επικοινωνία και συνέντευξη, η αξιοποίηση των Social Media.

(6) Η βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου σπουδών στο ΕΚΠΑ μέσα από την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα συμμετέχουν οι Απόφοιτοι του Ιδρύματος και θα καταθέτουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση των σπουδών στο Ίδρυμα.

(7) Η διερεύνηση του σχεδιασμού και της δημιουργίας συλλόγου αποφοίτων του ΕΚΠΑ, όπου το Γραφείο Διασύνδεσης θα παράσχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, για την δημιουργία του καταστατικού, την υλοποίηση των αρχαιρεσιών, και την παροχή υποδομής για την λειτουργία και την ενεργοποίηση του συλλόγου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο