Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Επικοινωνία με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ. Αφορά στη συμβουλευτική στήριξη και την πληροφόρηση φοιτητών και αποφοίτων κατά τον σχεδιασμό της επαγγελματικής πορείας τους και συγκεκριμένα κατά τη μετάβαση είτε στο επόμενο στάδιο σπουδών, είτε/και στην ένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα πεδία που καλύπτει η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ, τόσο σε ατομική όσο και σε ομαδική βάση, είναι τα ακόλουθα:

  1. Διάγνωση επαγγελματικής ετοιμότητας (αποσαφήνιση της αφετηριακής κατάστασης, προσδιορισμός σταδίου επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτίμηση ετοιμότητας για ανάληψη δράσης)
  2. Εκπόνηση σχεδίου επαγγελματικής πορείας (διατύπωση ατομικού επαγγελματικού οράματος, ορισμός επιμέρους στόχων, ενέργειες συμβατές με την εκπλήρωση των στόχων)
  3. Διαμόρφωση επαγγελματικής αυτοεικόνας (ανίχνευση αξιών, κλίσεων, ικανοτήτων σχετικών με το επάγγελμα)
  4. Aνάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής (προσαρμοστικότητα, ευελιξία, διαχείριση αλλαγών, δημιουργικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, εργασία σε ομάδα, διαχείριση χρόνου, αντιμετώπιση άγχους, διαπραγματευτική ικανότητα, επίλυση συγκρούσεων, αναζήτηση και κριτική επεξεργασία πληροφοριών, διαχείριση διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας, κ.λπ.)
  5. Οργάνωση και τήρηση «επαγγελματικού χαρτοφυλακίου» (career portfolio) (προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας, διάταξη, συσχέτιση με το βιογραφικό σημείωμα, ενημέρωση)
  6. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής (δομή, περιεχόμενο, ύφος και ήθος)
  7. Συνέντευξη επιλογής (τύποι συνέντευξης, προετοιμασία και χειρισμός συνέντευξης, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, διατήρηση θέσης εργασίας, εργασιακή συμπεριφορά)
  8. Πληροφόρηση (για προγράμματα σπουδών/επιμόρφωσης/ πρακτικής άσκησης/μαθητείας (mentoring)/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας/εθελοντικής εργασίας)
  9. Ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας (ταξινόμηση επαγγελμάτων, παθογένειες αγοράς, εργατική νομοθεσία, εργασιακές σχέσεις, σχήματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητα)
  10. Ενθάρρυνση επιχειρηματικότητας (καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων, εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, πηγές χρηματοδότησης, νομικές μορφές επιχειρήσεων, ζητήματα διοίκησης: διατύπωση στρατηγικής και φιλοσοφίας μιας επιχείρησης, διαμόρφωση οργανωσιακού κλίματος, επιλογή, αξιολόγηση και υποκίνηση προσωπικού, διαχείριση καινοτομίας, εταιρική κοινωνική ευθύνη, κ.ά.)
Μετάβαση στο περιεχόμενο